Garantibetingelser

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelser gjelder så fremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen

Gjenstand

Gjenstand beskrives i tilbud, ordre og faktura. For ytterligere beskrivelser se eventuelt vedlagte produktblad eventuelt produktbeskrivelse.

Kjøpesum

Kjøpesummen for gjenstanden fremgår av i tilbud, ordrebekreftelse og faktura.

Kjøpesummen forfaller ved overlevering eller forfall på faktura / ordrebekreftelsen. Frem til hele kjøpesummen er betalt har Selger eiendomsrett/ pant til gjenstanden. Forsinkelsesrenter beregnes på vanlig måte dersom betaling ikke skjer til forfall.

Tilpasninger

Ikke aktuelt hvis ikke annet fremkommer i avtale / ordrebekreftelsen

Dersom Selger på vegne av Kjøper skal besørge tilpasninger faktureres normal times- og materialpris.

Dersom Selger på vegne av Kjøper bestiller tilpasninger hos eksternt firma vil Selger ha rett til et påslag på 10%. Selger har ikke ansvar for arbeid som utføres hos eksternt firma. Selger har også rett til å kreve forskudd av tilpasningskostnader før tilpasningene bestilles.

Tilpasninger utført av eller på bestilling fra Selger skal betales samtidig med kjøpesummen.

Servicehefte / brukermanualer.

Service / vedlikehold hefte samt brukermanual vedlegges alle maskiner og utstyr hvis det er tilgjengelig

Øvrige betingelser                                                                                                                                                                                                                 

Nye maskiner, utstyr og deler

Alle nye maskiner levert av selger følger myndighetenes gjeldende CE regulativ. Utstyr som går ut over dette er kundens ansvar dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd. Selger er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for oppfyllelsen av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle verneregler.

Kjøper plikter å undersøke gjenstanden før overlevering og kan ikke gjøre mangel gjeldende for forhold som burde ha blitt oppdaget ved overleveringen. Dersom gjenstanden sendes til kjøper kan kjøper reklamere over mangler som beviselig oppstår på grunn av material og eller fabrikasjonsfeil, dog med den begrensning at selger kan gjøre samme mangel gjeldende overfor fabrikk/leverandør. Ansvaret til selger begrenses til fabrikk/leverandør sitt ansvar. Skader grunnet feil bruk og/eller bruk som ikke er i samsvar med brukermanual dekkes ikke.
Fra mangelen oppdages skal Kjøper reklamere innen 30 dager.

Reklamasjon som følge av mangler som først kan oppdages når salgsobjektet er ferdig montert og prøvekjørt anses å være gjort i rett tid når dette skjer innenfor innen 12 måneder eller 1000 arbeidstimer, deler max 6 mnd. (absolutt reklamasjonsfrist), det som inntreffer først, regnet fra leveringsdato og uavhengig av om kjøper faktisk monterer, prøvekjører eller bruker gjenstanden.

For nye deler som skal settes inn i maskiner Kjøper allerede besitter gjelder tilsvarende ansvarsbegrensning som beskrevet ovenfor. I tillegg må kjøper dokumentere at installasjonen av delen er forskriftsmessig og tilfredsstillende.

Reklamasjonsfristen kan ikke under noen omstendigheter gå ut over det som er angitt.

Kjøper bærer risikoen for eventuelle utgifter grunnet spenningsfeil, variasjon i sin elektrisitetsforsyning også grunnet forstyrrende radiosignaler i sitt anleggsområde.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig og hvor det uttrykkelig fremgår at Kjøper fremsetter en reklamasjon. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av mangelen og hvilken misligholdsbeføyelse som kan være aktuell å gjøre gjeldende.

Ved godkjent reklamasjon dekker Selger delene og kostnader i forbindelse med arbeid for  utbedring av reparasjonene ved Selger sitt verksted. Transport av gjenstand dekkes imidlertid av kjøper. Diet og kilometergodtgjørelse dekkes av kjøper.

Dersom andre verksteder blir engasjert for utbedring dekkes kostnader til slik reparasjon av Selger forutsatt at Selger/fabrikk/leverandør på forhånd har akseptert at forholdet skal anses mangelfullt og at verkstedet følger anvisningen fra Selger/fabrikk/leverandør. Arbeid som eksternt verksted utfører, som senere viser seg å være mangelfull eller ikke er fullgod, har Selger ikke noe ansvar for. Utskiftede/Mangelfulle deler skal returneres til Selger innen 1 måned etter reparasjonen/utskiftingsdato og kjøper skal dekke fraktkostnader. Forannevnte deler som ikke sendes til Selger skal kjøper økonomisk kompensere.

Selger er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for direkte og/eller indirekte produksjonstap, eller for skader som salgsobjektet eller bruk av denne måtte volde.

Opplysninger i salgsbrosjyre/brukermanual er basert på produsentens estimerte tall og tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende.

Selger kan ikke gå god for at ytelsene som er oppgitt også gjelder under norske forhold. Det samme gjelder materialenes kvalitet og produksjonskapasitet under norske forhold.

Selger påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet, herunder uaktsomhet fra representanter.

Retur av deler belastes med 25% returgebyr. Retur av spesialbestilte deler godtas ikke.

 

Brukt utstyr

Overdras i den tekniske og forskriftsmessige stand de befinner seg på kjøpstidspunktet. Kjøperen er gitt anledning til å gjennomgå utstyret og lese gjennom eventuell tilstandsrapport.

Kjøper er oppfordret til å undersøke gjenstanden nøye før kjøpet, og gjenstanden selges «som den er» og uten at den etter kjøpet skal kunne ha kjøpsrettslige mangler. Kjøper overtar dermed det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. I tillegg for eventuelle feil på oppgitt årsmodell, speedometer, timeteller mv. Dette fraviker kjøpslovens alminnelige regler og er tatt hensyn til ved fastsetting av kjøpesummen. Ved material eller fabrikasjonsfeil ved gjenstanden henvises kjøper til å reklamere direkte til fabrikk/leverandør.

Gjenstanden har likevel mangler dersom Selger har gitt uriktige opplysninger om gjenstanden som Selger forsto eller måtte forstå var av vesentlig betydning for Kjøper.

Reklamasjon som følge av mangler på salgsobjektet skal skje umiddelbart til selger, og senest innen 14 dager fra overleveringsdato. Kjøper plikter å undersøke salgsobjektet straks etter mottakelsen.  Ingen garanti på brukt maskiner og utstyr hvis det ikke fremkommer i ordrebekreftelsen.

Overlevering og forsinkelse

Selger er ikke erstatningspliktig for forsinkelser som skyldes force majeure med mindre annet uttrykkelig er sagt. Som force majeure regnes streiker og lock-outs, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er unndratt selgers kontroll, og som han heller ikke med rimelighet burde ha forutsett da avtalen ble inngått.

Selger er heller ikke ansvarlig for forsinkelse som utelukkende skyldes fabrikken som skal produsere / levere maskinen.

Leveringstiden er kun garantert dersom det fremkommer klart i ordrebekreftelsen ellers er leveringstiden alltid veiledende

Uansett forsinkelse plikter Selger å gi beskjed til Kjøper straks han har kunnskap om forsinkelsen, og Kjøper plikter å begrense sitt tap.

****

Partene er enige om at denne avtalen utfylles av den på avtaletidspunktet gjeldene NL (Alminnelig leveringsbetingelser for leveranser av maskiner mv utgitt av Norsk Industri).