Leiebetingelser

LEIEBETINGELSER (gjelder for alle som leier av Skjetne Maskin AS)

 

LEIEPRISER

Prisene er basert på normal arbeidstid (1 skifta 8 timer). Som normal arbeidsuke regnes 40 timer per uke og 160 timer per mnd. Leie beregnes fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot til og med den dagen det er levert tilbake. Alle priser er eks. mva. og forsikring hvis ikke annet er avtal! på forhånd.

 

FAKTURERING

Ved korte leieforhold til ukjente kunder betales leien på forskudd (depositum). Til etablerte leie­kunder/kontokunder gjelder avtalt kredittid fra den dag utstyret tas ut av vårt depot. DEPOSITUM

Til ukjente kunder kreves et depositum ved leieforhold. Ved leie over lengre perioder kreves bank­garanti på korrekt betaling, og eller forskuddsvis innbetaling av leiesum.

FORSIKRING

 

Utstyret er forsikret mot ansvar, førerulykke, brann, tyveri og maskinskade. Ved hvert leieforhold kommer et forsikringstillegg på 5 % på leiesummen. Egenandelen ved skade og tyveri er på kr. 15000,-, og dekkes av leietaker ved skader ut over dette beløp. Dersom skaden er under egenan­delens beløp tilkommer denne på oppgjør for det ordinære leieforhold, og dekkes av leietaker.

 

LEIETAKERS ANSVAR

Leietaker forplikter seg til å vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til de instrukser gitt av Skjetne Maskin, og de anvisninger gitt i instruksjonsbøker og vedlikeholds-anvisninger som følger med maskin. Videre plikter leietaker kun å benytte utstyret for de arbeidsoppgaver det er beregnet for.

Ved innlevering av utstyret skal det være rengjort og i samme stand som ved utlevering. Skader ut over normal slitasje, drivstoff og rengjøring dekkes av leietaker.

Leietaker plikter videre å sørge for at den/de som bruker utstyret har de nødvendige kunnska­per/beviser for å kunne betjene denne typen utstyr.

 

REKLAMASJON

Utleier plikter å levere ut utstyret i forskriftsmessig god teknsik stand. Kontinuerlig vedlikehold foretas av utleier og evnt. feil eller mangler må meldes fra til utleier innen 1 dag etter utlvering, ellers anses utstyret å være i forskriftsmessig stand ved ulevering.

Ved driftsstand på utstyret vil utleier sørge for at reparasjon finner sted snarest mulig. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evnt. tap / andre økonomiske forhold som skjer som følge av driftsstans.

SERVICE / VEDLIKEHOLD

 

Inkludert i leiebetingelsene er full service og nødvendig vedlikehold, og dette dekkes innen nor­mal arbeidstid. Daglig service og vedlikehold i leieperioden er leietakers ansvar. LEGITIMASJON

Ved leie til ukjente kreves legitimasjon.